นบข. เห็นชอบโครงการ ประกันภัยข้าวนาปี 2565

นบข. เห็นชอบโครงการ ประกันภัยข้าวนาปี 2565

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบโครงการ ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 โดยมีงบประมาณโครงการ 1.9 พันล้านบาท (27 เม.ย. 2565) นายกรัฐมนตรี และผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้ทำการประชุมภายในวาระที่ 1/2565 โดยมีมติเห็นชอบโครงการ ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 ซึ่งจะมีงบประมาณโครงการ 1.9 พันล้านบาท และมีการดำเนินการเหมือนที่ผ่านมาในปีก่อนหน้า : เปิดขายกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองการผลิตแก่ชาวนาที่ทำการปลูกข้าวนาปี ประจำปีผลการผลิตที่ 2565

โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังต่อไปนี้

นบข. เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 และมอบหมายให้กระทรวงการคลังนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565

โดยกำหนดหลักการให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. ได้รับความคุ้มครองจากระบบการประกันภัยตามกฎของจำนวนมาก (Law of Large Numbers) เช่นเดียวกับการดำเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2559 – 2564 และคงรูปแบบการรับประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier 2) เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการรับภาระค่าเบี้ยประกันภัย เช่นเดียวกับโครงการฯ ในปีการผลิต 2564

โดย โครงการฯ ปีการผลิต 2565 มีหลักการและรายละเอียดในการรับประกันภัย ได้แก่

– ผู้รับประกันภัย : บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกรมธรรม์

– คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปี และปรับปรุงทะเบียน ในปีการผลิต 2565

– พื้นที่รับประกันภัย (พื้นที่รวมทั้งโครงการ 29 ล้านไร่) : การรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) 28.5 ล้านไร่ แบ่งเป็น ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 28 ล้านไร่, เกษตรกรทั่วไป ไม่เกิน 5 แสนไร่ การรับประกันภัยร่วมจ่ายโดยสมัครใจ (Tier 2) ไม่เกิน 5 แสนไร่

– งบประมาณ : สำหรับพื้นที่เอาประกันภัย 28.5 ล้านไร่ (อุดหนุนเบี้ยประกันภัยเฉพาะ Tier 1) จำนวน 1,925.065 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลและเบิกเงินชดเชยจากรัฐบาลตามจำนวนที่จ่ายจริงรวมกับต้นทุนเงินในอัตราต้นทุนทางการเงินของ ธ.ก.ส. ประจำไตรมาสบวก 1 ต่อปี ในปีงบประมาณถัดไป โดยให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราต้นทุนทางการเงินตามอัตราที่แท้จริงทุกไตรมาส

– ระยะเวลาขายกรมธรรม์ : กำหนดวันเริ่มจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต 2565 และกำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ แตกต่างกันตามภูมิภาค ดังนี้

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 1) จำนวน 42 จังหวัด สิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 65

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 2) จำนวน 16 จังหวัด สิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 65

ภาคตะวันตก จำนวน 5 จังหวัด สิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 65

ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด สิ้นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 65

– การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน : การประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

Thailand Toy Expo 2022 : 28 เม.ย. – 1 พ.ค. ณ เซ็นทรัลเวิร์ด

เป็นทางการแล้วกับการจัดงานแสดงของเล่น ไทยแลนด์ทอยเอ๊กซ์โป ประจำปีนี้ – Thailand Toy Expo 2022 ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 2565 ณ เซ็นทรัลเวิร์ด (27 เม.ย. 2565) มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว กับงานจัดแสดงของเล่นที่ใหญ่ที่สุดประจำประเทศไทย ไทยแลนด์ทอยเอ๊กซ์โป 2565 – Thailand Toy Expo 2022 โดยตัวงานจะมีตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ด (Central World)

โดยภายในงานตัวงานนั้น ก็มีการจัดแสดงของเล่นต่าง ๆ ที่มีตั้งแต่ของเล่นปกติทั่วไป, ตุ๊กตา – หุ่นจำลอง, ของสะสม และอื่น ๆ ที่สร้างสรรค์ความบันเทิงให้แก่ผู้ที่สนใจ จากบริษัทใหญ่, องค์กรภาครัฐ และร้านค้าปลีกย่อยต่าง ๆ ที่มาเข้าร่วมภายในงานนี้

ตัวงานได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการองค์การมหาชน (สสปน.) ที่หวังให้งานนี้เป็นพื้นที่ดึงดูดให้บรรดานักสะสมทั่วโลกมาร่วมชมงาน และยังได้มีการเปิดเวทีสำหรับนักออกแบบชาวไทย ให้ได้นำเสนอผลงานของตัวเองออกมาด้วย

ภายในปีนี้ก็มีโซนใหม่ที่น่าสนใจอย่าง ศิลปะไทยในเวทีของสะสม (Spiritual Zone) ที่เป็นการนำเสนอของสะสมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศอย่าง งานพุทธศิลป์ และงานพุทธคุณ ที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในบรรดาชาวต่างชาติกันด้วย

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป